Η ΥΓΕΠ απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, καθώς και σε στελέχη υπηρεσιών του δημόσιου τομέα τα οποία θα μπορούν να αντλήσουν χαρτογραφημένη πληροφορία για ένα συγκεκριμένο θέμα, είτε για συνδυασμό θεμάτων. Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό ή την εκτέλεση έργων, καθώς και σε υποψήφιους επενδυτές. Είναι τέλος ένα πολύτιμο εργαλείο για την έρευνα (μελετητές, πανεπιστήμια, ενώσεις πολιτών) και τη διαμόρφωση γνώμης ή προτάσεων πολιτικής. Η ΥΓΕΠ είναι ανοικτή σε κάθε χρήστη και η αναπαραγωγή των στοιχείων είναι ελεύθερη. Το βασικότερο στοιχείο καινοτομίας της ΥΓΕΠ είναι η διαδραστικότητα και η δυνατότητα των χρηστών να παρεμβαίνουν για τη διόρθωση λαθών ή την υπόδειξη καταλληλότερων προσεγγίσεων. Ο σχεδιασμός έγινε με τρόπο ώστε η ΥΓΕΠ να είναι επεκτάσιμη στο μέλλον και να μπορεί να συμπεριλάβει και άλλες κατηγορίες δεδομένων που δεν είναι σήμερα διαθέσιμες.

Η ανάπτυξη και η εκτέλεση της ΥΓΕΠ έγινε από το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ που θα είναι και ο τελικός αποδοχέας και μελλοντικός διαχειριστής της Γεωπύλης. Πολύτιμη ήταν η συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του μέτρου: Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» στον Άξονα: «Καινοτόμες Δράσεις» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018» στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων».

Η ΥΓΕΠ παρέχει στο χρήστη ελεύθερη πρόσβαση σε γεωναφερμένα χωρικά δεδομένα, στα οποία μπορεί να κάνει απλή θέαση, λήψη δεδομένων σε διαφορετικούς τύπους αρχείων, να εισάγει δεδομένα από εξωτερικές πηγές, να συνθέσει θεματικούς χάρτες και να τους εκτυπώσει σε κλίμακα της επιλογής του. Επιπλέον διατίθεται σύντομη περιγραφή για κάθε χωρικό επίπεδο δεδομένων (layer), μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να κατανοήσει το περιεχόμενο της πληροφορίας που βλέπει και λαμβάνει, να λάβει γνώση για τη μεθοδολογία επεξεργασίας και την πηγή των δεδομένων.

Σύνολα Γεωχωρικών Δεδομένων

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παραδείγματα Εφαρμογών

Αλληλεπίδραση με το Χρήστη


Είσοδος στην εφαρμογή

Εργαλείο Χωρικών Υποδείξεων

Με το «εργαλείο χωρικών υποδείξεων», μπορείτε να επισημάνετε με ακρίβεια στο χάρτη αποκλίσεις ή ελλείψεις σε κάθε θεματικό επίπεδο που είναι διαθέσιμο στην ΥΓΕΠ, καθώς και να εισάγετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τις ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες που συνοδεύουν κάθε θεματικό επίπεδο. Το βίντεο αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση του εργαλείου χωρικών υποδείξεων.

Χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο.